ТУРАСАСОЦІАЦІЯ "СУМЩИНА ТУРИСТИЧНА"

"ЗАРЕЄСТРОВАНО" "ПРИЙНЯТО"

Сумським обласним Рішенням установчих

Управлінням юстиції зборів обласної

Свідоцтво № 282 туристичної асоціації

„07”__06__ 2005 р „Сумщина туристична”

__________________________ Протокол № 1

12 березня 2004 р

 

  "ПОГОДЖЕНО"

„____”_______ 2006 р. "ЗАТВЕРДЖЕНО"

В.О. Начальника Сумського З агальними зборами

Обласного управління юстиції Протокол № 3

_________О.М.Піскова 30 червня 2006 р.

СТАТУТ

ОБЛАСНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ

„СУМЩИНА ТУРИСТИЧНА”

(нова редакція)

. Суми - 2006 рік

Розділ І. Загальні положення  

•  Обласна туристична асоціація «Сумщина туристична» (далі – Асоціація) є обласною громадською організацією, яке об'єднує громадян України, громадян інших держав, осіб без громадянства, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав та свобод. Асоціація здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України “Про об'єднання громадян”, чинного законодавства України, Статуту Асоціації.

•  Асоціація будує свою діяльність на основі права вільного вступу і виходу із неї, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.3. Членами Асоціації є громадяни, трудові колективи підприємств, установ та організацій, громадські організації. Умови членства в Асоціації, порядок вступу та виходу з Асоціації обумовлюються цим Статутом.

1.4. Асоціація набуває прав юридичної особи з дати її державної реєстрації згідно з чинним законодавством України, має самостійний баланс, печатку із своєю назвою та штампи, бланки, рахунки в установах банків, власну символіку, зразок якої затверджується Радою Асоціації та реєструється у встановленому законом порядку.

1.5. Асоціація здійснює свою діяльність на території Сумської області .

1.6. Асоціація може вступати в якості колективного члена в інші організації та об'єднання, приймати до свого складу колективних членів та фізичних осіб, які підтримують даний Статут і поділяють його цілі.

1.7. Юридична адреса Асоціації: 40024, м . Суми, вул. Харківська,9, “Інтурист-Суми”.

1.8. Regional Tourist A ssociation ‘ Sums h chуna Tourystychna” :

40024, Sumy, Kh ark i vska S t r .,9, “Intourist-Sumy”.

 

Розділ II. Мета, завдання, напрямки діяльності Асоціації

  2.1. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння захисту законних економічних, соціальних та інших спільних прав і інтересів її членів через впровадження наукової, освітньої та організаційної діяльності, а також сприяння створенню умов для становлення та розвитку туризму в Сумській області.

2.2. Основними завданнями Асоціації є:

•  захист законних прав та інтересів членів Асоціації;

•  сприяння розвитку та розбудови туризму в Сумській області;

•  участь у розробці та реалізації програм розвитку туристичної сфери в регіоні;

•  сприяння розвитку сучасної інфраструктури туристичної галузі;

•  організація регулярних зустрічей членів Асоціації для підтримки рівня інформованості з усіх питань розвитку туристичної сфери в Україні та за її межами;

•  сприяння розвитку нормативної бази туристичної галузі та створенню системи правового, професійного та соціального захисту членів Асоціації;

•  здійснення інформаційної діяльності з метою популяризації туристичного продукту Сумської області;

•  підтримка постійних контактів з аналогічними структурами в областях України та за кордоном;

•  представництво та лобіювання інтересів туристичної галузі в органах державної влади та місцевого самоврядування;

2.3. Для виконання Статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, Асоціація:

•  виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових і немайнових прав;

•  представляє і захищає законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

•  створює установи, організації та фонди, засновує підприємства з право юридичної особи, необхідні для виконання Статутних цілей;

•  одержує від органів місцевої влади інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

•  вносить пропозиції до органів місцевої влади щодо функціонування та розвитку туристсько-екскурсійних установ , готелів, санаторних комплексів, комплексів відпочинку, підприємств харчування , транспорту тощо;

•  розповсюджує інформацію, пропагує та відстоює свої ідеї;

•  проводить семінари, конференції, тренінги для членів Асоціації, надає фахову консультаційну допомогу;

•  залучає на добровільних засадах фінансові ресурси, об'єкти інтелектуальної власності, майно громадян та юридичних осіб для виконання Статутних завдань;

•  бере участь у туристичних виставках, семінарах, ярмарках та інших заходах, що не суперечать чинному законодавству України;

•  розповсюджує рекламну продукцію про послуги своїх членів.

 

3. Членство в Асоціації

3.1. Прийом у члени Асоціації та оформлення виходу з неї здійснюється її Радою на підставі письмових заяв: індивідуальних членів - особистих заяв громадян, колективних членів - на підставі рішень їх керівних органів. Взаємодія між Асоціацією та її колективними членами здійснюється на підставі укладених між ними договорів.

3.2. Члени Асоціації мають право:

•  формувати керівні органи та бути обраними до них;

•  користуватися пільгами при проведенні заходів, що організовуються Асоціацією (розмір пільг визначається Радою в кожному випадку окремо);

•  вносити на розгляд Ради та Загальних Зборів Асоціації будь-які питання, що стосуються їх діяльності, брати участь в обговоренні цих питань, мати повну інформацію про всі види діяльності Асоціації;

•  добровільно вийти із Асоціації (без повернення вступного та членських внесків)

3.3. Члени Асоціації зобов'язані:

•  дотримуватись положень цього Статуту, виконувати рішення керівних та ревізійних органів Асоціації, сприяти своєю діяльністю здійсненню мети та завдань Асоціації;

•  вчасно сплачувати вступний і членські внески;

•  за невиконання своїх обов'язків члени Асоціації виключаються з Асоціації за рішенням Ради Асоціації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради Асоціації.

 

Розділ IV. Керівні органи Асоціації

 

4.1. Керівними органами Асоціації є Загальні Збори та Рада Асоціації.

4.2 Загальні Збори скликаються Радою не рідше одного разу на рік. Позачергові Збори можуть скликатися за ініціативою та рішенням Ради, пропозицією Ревізійної комісії або письмовою заявою не менше однієї третини членів Асоціації для вирішення термінових питань, що виходять за межі компетенції Ради Асоціації.

4.3 До виключної компетенції Загальних Зборів належать:

•  затвердження Статуту Асоціації та внесення змін та доповнень до нього;

•  визначення основних напрямків діяльності Асоціації;

•  обрання шляхом відкритого голосування Голови Ради Асоціації, за поданням Голови Ради Асоціації або його двох заступників, членів Ради, Голови та членів Ревізійної комісії - терміном на п'ять років, та їх відкликання двома третинами голосів від загального складу учасників Загальних Зборів Асоціації;

•  заслуховування та затвердження звітів Голови Ради Асоціації та Голови Ревізійної комісії;

•  вирішення питань про фінансування участі членів Асоціації в міжнародних заходах;

•  реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;

•  розгляд заяв про прийом до Асоціації нових членів та виключення з членів Асоціації; здійснення господарського управління майном та коштами Асоціації;

•  затвердження мінімального розміру вступного та річного членського внесків, створення госпрозрахункових підрозділів;

•  затвердження бюджету організації;

•  прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, а в разі потреби - призначення ліквідаційної комісії.

4.4. Загальні Збори вважаються дійсними, якщо на них присутні більше половини членів Асоціації. Усі рішення приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосували понад 50% присутніх членів Асоціації. Кожен член Асоціації має один голос. При рівній кількості голосів - голос Голови Асоціації є вирішальним.

4.5. У період між Загальними Зборами діє Рада Асоціації, яку очолює Голова Ради Асоціації і яка проводить свої засідання не рідше одного разу на місяць.

4.6. До компетенції Ради Асоціації належить:

•  розробка й узагальнення пропозицій щодо програми діяльності Асоціації, шляхів реалізації її завдань, в тому числі затвердження програм, проектів діяльності Асоціації, які потребують фінансування;

•  організація контролю за виконанням рішень;

•  виступ із заявами від імені Асоціації;

•  затвердження положення про Ревізійну комісію, інших нормативних документів, що регламентують діяльність Асоціації та утворених госпрозрахункових підрозділів, затвердження зразків печатки, штампів, атрибутики та символіки Асоціації;

•  розглядає питання діяльності Асоціації та приймає по них поточні рішення, в тому числі по формуванню Виконавчої дирекції Асоціації для виконання конкретних завдань та програм ;

•  здійснення іншої діяльності, що представляє інтерес для Асоціації .

4.7. Рада Асоціації уповноважена приймати рішення при наявності більше половини її членів, всі рішення приймаються більшістю голосів. При рівній кількості голосів, голос Голови Ради Асоціації є вирішальним.

4.8. Члени Ради Асоціації можуть бути переобрані до закінчення терміну їх повноважень або відкликані в будь-який час за пропозицією не менш однієї третини членів Ради з наступним затвердженням Загальними Зборами Асоціації.

4.9. Рада Асоціації скликається Головою Ради Асоціації, або заступником за дорученням Голови.

4.10 . Голова Ради Асоціації:

•  очолює Асоціацію, несе відповідальність за роботу Асоціації в цілому, скликає і керує роботою Ради Асоціації, веде її засідання, за погодженням із членами Ради затверджує план роботи Асоціації;

•  представляє Асоціацію у стосунках із органами державної влади, громадськими та іншими організаціями, закордонними установами та міжнародними організаціями;

•  звітує перед Загальними Зборами Асоціації, вносить пропозиції Загальним Зборам щодо обрання заступників, голови Ревізійної комісії;

•  за погодженням із Радою Асоціації приймає рішення про входження Асоціації до вітчизняних та міжнародних громадських (неурядових) організацій ;

•  відкриває рахунки Асоціації в банківських установах, має право першого підпису фінансових документів;

•  у кладає угоди (в тому числі трудові), розпоряджається майном і грошовими коштами Асоціації у банківських установах в рамках бюджету.

•  видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма членами Асоціації;

•  два рази на рік звітує перед Радою Асоціації щодо виконання бюджету;

•  звітує перед Загальними Зборами і щоквартально перед Радою Асоціації з поточних питань;

•  здійснює інші функції відповідно до цього Статуту, рішень Загальних Зборів і Ради Асоціації.

4.11. Голова Асоціації може тимчасово делегувати частину своїх повноважень одному із заступників, який виконує обов'язки Голови під час його відсутності.

4.12. Виконавча дирекція

4.12.1. Виконавча дирекція Асоціації має право використовувати кошти згідно кошторису в суворій відповідності до доходів Асоціації.

4.12.2. Виконавча дирекція Асоціації підзвітна та підконтрольна у своїй діяльності Раді Асоціації, голові Ради та Загальним зборам;.

4.12.3. Виконавчий директор Асоціації призначається Радою Асоціації строком на 2 роки.

4.12.4. До компетенції Виконавчого директора Асоціації відноситься:

•  здійснення поточного керівництва діяльністю Асоціації;

•  відкриття та закриття від імені Асоціації рахунків в фінансово-кредитних установах;

•  підписання фінансових документів Асоціації, що стосуються виключно його діяльності в разі відсутності Голови Ради Асоціації ;

•  представництво Асоціації в державних і недержавних організаціях та установах, громадських організаціях, підприємствах регіону з усіх питань діяльності Асоціації згідно до повноважень, передбачених цим Положенням;

•  проведення іншої роботи по виконанню статутної мети і задач Асоціації ;

•  Формування штатної чисельності Виконавчої дирекції з обов'язковим затвердженням її Загальними Зборами Асоціації .

4.12.5. Виконавчий директор Асоціації діє без доручення від імені Асоціації, веде переговори та підписує договори, угоди та домовленості про співробітництво з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, спрямовані на виконання статутної мети і задач Асоціації, а також здійснює функції керівництва, з питань, що відносяться до компетенції Ради Асоціації, після узгодження з Головою Ради Асоціації.

4.12.6. Виконавчий директор звітує про діяльність Виконавчої дирекції Асоціації перед Головою Ради, Радою Асоціації, загальними зборами.

4.12.7. У разі відсутності Виконавчого директора Асоціації його обов ' язки виконує один із його заступників.

4.13. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія Асоціації, яка складається з голови та членів комісії і обирається Загальними Зборами. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність на підставі положення про неї, яке затверджується Радою Асоціації.

4.14. Ревізії проводяться за необхідністю, але не частіше одного разу на рік. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

 

Розділ V. Власність, майно та кошти Асоціації.

 

5.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності;

5.2. Асоціація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) - або державою, набуте від вступних та членських внесків, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.3. Асоціація має права на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої господарчої діяльності, створених Асоціацією госпрозрахункових установ та організацій з правом юридичної особи, заснованих підприємств.

5.4. Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени Асоціації не відповідають за зобов'язання Асоціації.

5.5. Асоціація не має права втручатися у внутрігосподарську діяльність своїх членів.

5.6. Джерелами надходження коштів Асоціації є:

•  вступні та членські внески;

•  пасивні доходи;

•  кошти або майно, які надходять до Асоціації від проведення її основної діяльності;

•  дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Асоціації або через неї їх отримувачами згідно з законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

5.7. Кошти та інше майно Асоціації використовується відповідно до чинного законодавства для реалізації основних завдань Асоціації, на організаційно-господарські потреби та утримання постійних або тимчасових працівників. Кошти Асоціації знаходяться у її повному розпорядженні і не можуть розподілятися між членами Асоціації.

•  Асоціація може мати у власності у встановленому порядку приміщення, споруди, інвентар, обладнання, транспортні засоби, засоби зв'язку, кошти (в тому числі в іноземній валюті) та інше майно, необхідне для статутної діяльності Асоціації, а також інтелектуальну власність у встановленому чинним законодавством порядку.

•  Асоціація, веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність.

Розділ VI. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.

6.1. Зміни та доповнення до цього Статуту за поданням Голови Асоціації приймаються на Загальних Зборах Асоціації;

6.2. Про зміни в статутних документах Асоціація у 5-денний термін повідомляє орган реєстрації.

Розділ VII. Порядок припинення діяльності Асоціації.

  •  Діяльність Асоціації може бути припинена шляхом її реорганізації або ліквідації відповідно до чинного законодавства ;

•  Реорганізація Асоціації здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів. Всі права по управлінню майном і коштами Асоціації переходять до її правонаступників;

•  Ліквідація Асоціації може відбуватися на підставі рішення Загальних Зборів, а також рішення суду на підставах, передбачених законодавством;

•  У випадку ліквідації Асоціації створюється ліквідаційна комісія, яка після задоволення всіх законних майнових претензій вирішує питання про майно Асоціації відповідно до законодавства України.

7.5. Кошти та інше майно Асоціації, в тому числі в разі її ліквідації, не можуть розподілятися між членами Асоціації, а використовуються в відповідності до статті 7 пункту 7.11.11 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, згідно якої активи неприбуткової організації передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або передаються до бюджету.

 


width="52"  width="45"
АСОЦІАЦІЯ / СТАТУТ / РАДА / ІНФОРМСЛУЖБА / ЗАЯВА / НОВИНИ

 

©2004-2006 Сумська обласна асоціація "Сумщина туристична" 
 

 Вебмайстер

Hosted by uCoz